Reklamační řád 

Reklamační řád
 
1. Odpovědnost za vady zboží a záruka
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. U volně loženého zboží je kupující povinen uvést, v čem vada spočívá, popřípadě čeho se reklamací domáhá  a rovněž vyhotovit záznam o vadě za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním dokladu za prodej zboží kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce nebo výrobce zboží. Záruční doba v délce 30 dní je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČO). V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Zjevnou vadu zboží lze uplatnit pouze před zpracováním či jiným použitím zboží, a to neprodleně po zjištění vady kupujícím, nejdéle však do 7 dní od převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným nakládáním se zbožím po přechodu nebezpečí škody na kupujícího.

Zjevnými vadami se rozumí:

 • Bílinské hnědé uhlí, hnědouhelné brikety: vyšší obsah podsítného/nadsítného (nad 15% z celkového množství), hlušiny či jiné příměsi (nad 3% z celkového množství). Zvýšená vlhkost není považována za vadu zboží.
 • Palivové dřevo: delší rozměr či příměs jiné dřeviny než je uvedeno u zboží. Zvýšená vlhkost či hniloba není považována za vadu zboží.
 • Dřevěné brikety a pelety: delší rozměr či vyšší obsah rozpadu než je uvedeno u zboží (nad 10% z celkového množství).


Skryté vady zboží je možné reklamovat, nedošlo-li k podstatné změně dodaného zboží vinou kupujícího, a to nejdéle do 30 dní od převzetí zboží kupujícím. Skrytými vadami se rozumí vyšší obsah nespalitelných zbytků (nad 7% z celkového množství) či nižší výhřevnost než je uvedeno u zboží. Skryté vady se prokazují laboratorním rozborem odebraného vzorku z dodaného množství zboží. Vzorek odebírá prodávající z dodaného zboží a kupující je povinen umožnit prodávajícímu tento odběr vzorku. V případě, že výsledek laboratorního rozboru neprokáže oprávněnost reklamace, náklady s tím spojené jdou k tíži kupujícího.
 
V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

 • přiměřeným snížením kupní ceny
 • náhradním dodáním zboží
 • odstoupením od kupní smlouvy

 Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne vedoucí oddělení prodeje paliv či jím pověřený pracovník, a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus/množství, případně vrácena již zaplacená částka zpět. V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte odpovídající obaly, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojištěna.
 
2. Neoprávněná reklamace zboží

Za oprávněnou reklamaci nelze považovat následující případy:

 • přirozená nebo kondenzovaná vlhkost, která vyplývá z přirozené povahy suroviny (dřevo, uhlí, brikety, pelety)
 • část výrobků v balení byla rozlomena na dvě poloviny (u dřevěných briket),
 • šupinatost povrchu výrobku,
 • nerovné zakončení a drolení konců výrobku (je dáno technologií výroby),
 • různé odstíny výrobku v případě použitého stejného materiálu, ze kterého je výrobek vyroben, je dáno přírodní povahou výrobku,
 • různá váha jednotlivých kusů výrobku v balení, odchylka je uvedena na etiketě výrobku,
 • drobná mechanická poškození obalu výrobku, která nemají vliv na kvalitu výrobku.

 
Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1. 2016.